Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Ewidencja obiektów noclegowych

Informacje dotyczące ewidencji obiektów noclegowych w Bydgoszczy oraz formularze do pobrania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy prowadzi ewidencję (1) obiektów świadczących usługi hotelarskie, (tzw. niekategoryzowanych) niebędących obiektami hotelarskimi (innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska) oraz pól biwakowych na terenie Miasta Bydgoszczy - art. 38 ust. 3 ustawy (2) z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 2211).

Przed rozpoczęciem świadczenia takich usług, zgodnie z art. 39 ustawy(2), przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić obiekt noclegowy do ewidencji(1).
Zgłoszenie do ewidencji(1) dokonywane jest na wniosek przedsiębiorcy.
Zgłoszony obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami musi spełniać wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.
Wpis do ewidencji (1) nie podlega opłatom skarbowym.
Lista aktów prawnych dotyczących ww. działalności można pobrać tutaj.

UWAGA:
Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niekategoryzowanym (np. hostelu, apartamencie, pokojach gościnnych), niezgłoszonym do ewidencji(1) zgodnie z Kodeksem Wykroczeń podlega sankcjom karnym.

Użyte przypisy:

1 Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Miasta Bydgoszczy.
2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 2211).

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonych dokumentów (wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji, opis obiektu wraz z deklaracją dotyczącą spełniania minimalnych wymagań oraz obowiązek informacyjny) oraz dostarczenie ich do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz, lub skanu podpisanych dokumentów na adres: info@visitbydgoszcz.pl
 

Dodatkowe informacje

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Przedsiębiorca lub rolnik, przed rozpoczęciem świadczenia turystom usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski, zobowiązany jest zgłosić obiekt niekategoryzowany, położony na terenie Bydgoszczy do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi).

Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.

W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie wymagań budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych dokumentuje się w zakresie wymagań:

1) budowlanych — książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego — protokołem z kontroli obiektu budowlanego;

2) przeciwpożarowych — opinią właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620, z późn. zm.);

3) sanitarnych — opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (…).

Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, może w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań.

Do rozpoczęcia świadczenia usług hotelarskich w ww. obiektach wystarczające jest samo jego zgłoszenie do ewidencji, bez uznawania lub nadawania kategorii obiektu jak to się dzieje w sytuacji typowych hoteli, pensjonatów itp.

Zgłaszany obiekt musi spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia określone w ww. rozporządzeniu.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organu o:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich
- uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii — w przypadku ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
- zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową
- zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także — o ile obiekt posiada — o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej
- zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych
- zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług.

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Antoni Kosowski
  Data wytworzenia:
  2021-08-30
  Wprowadził do BIP:
  Antoni Kosowski
  Data publikacji w BIP:
  2021-08-30 18:16:39
  Modyfikował:
  Antoni Kosowski
  Data ostatniej modyfikacji:
  2021-08-30 18:19:13
  Liczba pobrań:
  164
 • Informację wytworzył:
  Antoni Kosowski
  Data wytworzenia:
  2021-08-30
  Wprowadził do BIP:
  Antoni Kosowski
  Data publikacji w BIP:
  2021-08-30 18:17:42
  Modyfikował:
  Antoni Kosowski
  Data ostatniej modyfikacji:
  2021-08-30 18:19:26
  Liczba pobrań:
  124
 • Opis obiektu
  rozmiar: 135 kB
  Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2020-09-09
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2020-09-09 12:34:10
  Liczba pobrań:
  313
 • Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2020-09-09
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2020-09-09 12:34:10
  Liczba pobrań:
  277
 • Informację wytworzył:
  Antoni Kosowski
  Data wytworzenia:
  2022-06-28
  Wprowadził do BIP:
  Antoni Kosowski
  Data publikacji w BIP:
  2022-06-28 17:59:35
  Liczba pobrań:
  96
Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2020-09-09
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-09 12:34:10
Modyfikował:
Antoni Kosowski
Data ostatniej modyfikacji:
2021-11-22 09:39:52
Liczba odsłon:
1545