Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Informacji
Numer sprawy:
BCI.I.19.2018
Tryb postępowania:
zamówienie z wolnej ręki
Przedmiot zamówienia:
Dzierżawa dwóch statków pasażerskich (Słonecznik oraz Słonecznik II) w celu realizacji turystycznych rejsów po Brdzie w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego
Termin składania ofert:
2018-05-08 10:00
Status postepowania:
rozstrzygnięte

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w przedmiocie Dzierżawy dwóch statków pasażerskich (Słonecznik oraz Słonecznik II) w celu realizacji turystycznych rejsów po Brdzie w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/a64df769-08ba-4639-89c9-c0c057291aa6

Wynik postępowania:

Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2017r. wprowadził do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp) przepisy warunkujące w jaki sposób może być udzielone zamówienie publiczne, udzielane w trybie in - house oraz jaki tryb udzielenia zamówienia musi być przez Zamawiającego zastosowany. Zgodnie z uPzp, krąg podmiotów upoważniony do zastosowania trybu in - house został ograniczony do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a uPzp, Miasto Bydgoszcz zatem takie upoważnienie posiada. Zaznaczyć należy iż, zamówienia w ramach trybu in - house nie są ograniczone przedmiotowo, co oznacza że, jeżeli zostaną spełnione przesłanki o charakterze podmiotowym, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli tylko udziela go osobie prawnej, w szczególny sposób od niej zależnej zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp). Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dzierżawa dwóch statków pasażerskich o nazwie „Słonecznik”, które są własnością Miejskich Zakładów Komunikacyjnych (dalej MZK) Sp. z o.o. Miasto Bydgoszcz posiada 100% udziałów w Spółce MZK, a to oznacza, że jest podmiotem kontrolującym wobec Spółki i sprawuje nad nią kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej na własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne. Ponadto, ponad 90% działalności MZK dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Miasto i w Spółce MZK nie ma udziału bezpośredniego kapitału prywatnego. W tym stanie rzeczy Miasto Bydgoszcz jako Zamawiający (za pośrednictwem Bydgoskiego Centrum Informacji), spełniając wymagania podmiotowe określone w art. 3 ust.1 pkt 1-3a uPzp może udzielić zamówienia na wydzierżawienie dwóch statków pasażerskich o nazwie „Słonecznik” od Wykonawcy, tj. Spółki z o.o. MZK w trybie in - house na podstawie zamówienia z wolnej ręki, która to spełnia łącznie warunki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp.

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c40cafff-bb05-4c3b-9b63-a9d63e235e14

Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2018-04-25
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-11 10:26:42
Liczba odsłon:
200