Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Informacji
Numer sprawy:
BCI-3/WR/2020
Tryb postępowania:
zamówienie z wolnej ręki
Przedmiot zamówienia:
Dzierżawa dwóch statków pasażerskich (Słonecznik oraz Słonecznik II) w celu realizacji turystycznych rejsów po Brdzie w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego.
Termin składania ofert:
2020-04-15 10:00
Status postepowania:
unieważnione

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w przedmiocie Dzierżawy dwóch statków pasażerskich (Słonecznik oraz Słonecznik II) w celu realizacji turystycznych rejsów po Brdzie w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/e6bf0761-3092-476e-b05d-f9ab20454ce5

Powód unieważnienia:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 uPzp (Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający określając przedmiot zamówienia założył, że Dzierżawa dwóch ststków pasażerskich (Słonecznik oraz Słonecznik II) w celu realizacji turystycznych rejsów po Brdzie w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego winna być wykonana w terminie od 28 kwietnia 2020 r do 30 września 2020r. jednakże w związku z panującym (od dnia 20 marca 2020r.) i ciągle utrzymującym się stanem epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, Zamawiający powziął pewność, że dalsze procedowanie oraz wybór Wykonawcy w tym stanie rzeczy jest niezasadny, gdyż ww. usługa i tak nie będzie mogła być realizowana. Obostrzenia i zalecenia Ministra zdrowia związane z bezpieczeństwem obywateli powodują, że usługa przewozu pasażerów tzw. tramwajem wodnym staje się zarówno ze względu na bezpieczeństwo kapitanów statków pływających (średnia wieku 65 lat) i pasażerów (mieszkańców oraz turystów przebywającym do Bydgoszczy z różnych regionów Polski) jak i z przyczyn ekonomicznych nieuzasadniona. Realizacja ww. usługi wiązałaby się z wydatkowaniem dodatkowych środków przeznaczonych na ochronę sanitarną i epidemiologiczna (obsługa jaki pasażerowie) jak również zminimalizowałaby do granic nieopłacalności cel ekonomiczny całego przedsięwzięcia, ze względu na ograniczoną ilość osób mogących podróżować tramwajem wodnym. Ponieważ Zamawiający jest zobligowany aby dysponować środkami publicznymi w sposób oszczędny, ekonomicznie uzasadniony i celowy nie może, a nawet nie ma prawa wydatkować ich na usługę, która de facto nie będzie realizowana w zakresie oraz przedmiocie jaki został przez Zamawiającego określony. ostatecznie Rada Miasta Bydgoszczy zdecydowała o przeniesieniu środków finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotowej usługi, na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom SARS-CoV-2, co oznacza, ze Zamawiający nie dysponuje już środkami na realizację niniejszego zadania. Opisany wyżej stan prawny i faktyczny zmusza Zamawiającego do unieważnienia przedmiotowego postępowania.

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/cd2bc0fb-3ab0-4099-8436-ac004e0ed650

Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2020-03-31
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-11 10:16:26
Liczba odsłon:
240