Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Informacji
Numer sprawy:
BCI.261.73.2022
Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
Remont kapitalny silnika statku MS Bydgoszcz
Termin składania ofert:
2022-04-20 10:00
Status postepowania:
aktualne

Bydgoszcz, 13.04.2022

BCI.261.73.2022

 

Bydgoskie Centrum Informacji zaprasza do złożenia oferty na Remont kapitalny silnika statku MS Bydgoszcz

 

Zamontowany silnik: typ SW680, PZM Puck, moc 121 kW, przekładnia SR16,5.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Remont kapitalny silnika statku MS Bydgoszcz

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

 2. Kryteria wyboru oferty

Wymagane doświadczenie:

1) Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy mogą wykazać się odpowiednim doświadczeniem w realizacji przedmiotu umowy, tj.: remont silnika statku o zbliżonych parametrach w ostatnich 5 latach

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

 1) cena brutto za wykonanie zamówienia o znaczeniu 100 %

Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla każdej części zamówienia oddzielnie.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

 3. Wymagane dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 4. Składanie ofert

Oferty proszę przekazać do dnia 22 kwietnia 2022 roku do godziny 10:00 drogą elektroniczną na adres: bci@visitbydgoszcz.pl, 

 Zamawiający odrzuci ofertę:

1) która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt 5 niniejszego zapytania;

2) jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;

3) gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;

4) gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;

5) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;

6) która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

 

5. Informacje dodatkowe

Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:

1) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;

3) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 Składając ofertę wykonawca jednocześnie oświadcza, że:

1) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;

2) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia;

3) złożona oferta będzie ważna przez okres 30 dni (termin związania ofertą);

4) akceptuje postanowienia niniejszego zapytania;

5) akceptuje poprawienie przez zamawiającego oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;

6) akceptuje postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się zawrzeć umowę zgodą z tym wzorem;

7) zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w pkt 6 niniejszego zapytania.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;

2) wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;

3) poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;

4) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;

5) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

6) odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

7) złożenia zamówienia częściowego u różnych Wykonawców, zgodnie z najkorzystniejszą ofertą dla każdej części zamówienia.

 

W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: bci@visitbydgoszcz.pl 

 Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

 

Zdjęcia silnika: https://we.tl/t-KfBHBWzhSu

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2022-04-13
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2022-04-13 08:57:51
  Liczba pobrań:
  28
 • Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2022-04-13
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2022-04-13 08:57:51
  Liczba pobrań:
  27
 • Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2022-04-13
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2022-04-13 08:57:51
  Liczba pobrań:
  31
Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2022-04-13
Odpowiedzialny:
Justyna Paul-Olejniczak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2022-04-13 08:57:51
Modyfikował:
Leszek Woźniak
Data ostatniej modyfikacji:
2022-04-13 09:00:04
Liczba odsłon:
96