Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Informacji
Numer sprawy:
BCI-2/ZO/2020
Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
Wdrożenie systemu Bydgoskiej Karty Turysty (w tym: udostępnienie systemu zarządzania BKT, wykonanie dedykowanej aplikacji mobilnej oraz dedykowanego serwisu www)
Termin składania ofert:
2020-10-16 16:00
Status postepowania:
rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe BCI-2/ZO/2020 – Bydgoszcz, 9 października 2020r.

Niniejsze zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyłączone ze stosowania zapisów ustawy.


I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 9531011863

Zamówienie realizowane przez:
Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz, tel. + 48 52 340 45 50
bci@visitbydgoszcz.pl, www.visitbydgoszcz.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wdrożenie systemu Bydgoskiej Karty Turysty (w tym: udostępnienie systemu zarządzania BKT, wykonanie dedykowanej aplikacji mobilnej oraz dedykowanego serwisu www)

2. Szczegółowe założenia opisane zostały w załączniku.
3. W ofercie proszę uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dostarczenia kompletnego, przetestowanego systemu, gotowego do zasilenia treścią przez Zamawiającego : 15 grudnia 2020r.
2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowane i procedowane będą oferty przekraczające termin 15 grudnia 2020r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać opis i kosztorys planowanych prac, na załączonym formularzu,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać cenę netto oraz brutto dotyczącą wdrożenia systemu, jego utrzymania w kolejnych latach oraz wykaz kosztów dodatkowych, nieobjętych ofertą

- zawierać potwierdzenie posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 16 października 2020 r. godz. 16:00. Oferty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: bci@visitbydgoszcz.pl bądź też osobiście do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  
2. Zamawiający dokona oceny nadesłanych ofert w terminie 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert, spośród których wybierze najkorzystniejszą.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Cena = 60%, w tym:

a) cena wdrożenia systemu i utrzymania przez pierwszy rok = 40%

b) roczna cena utrzymania systemu przez kolejne lata = 20%

obliczone wg poniższego wzoru:

C= (najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert / cena badanej oferty) x odpowiednio 40 lub 20

 

2. Termin realizacji = 20%. Punktacja:

≤ 15 grudnia = 20pkt

> 15 grudnia = 1pkt

 

3. Doświadczenie = 20%:

a) Wykonawca dysponuje autorskim systemem, na podstawie którego w ostatnich 3 latach wdrożył co najmniej 1 projekt polegający na oferowaniu sprzedaży usług lub zniżek, uwzględniający bezpieczeństwo płatności online i danych osobowych użytkowników oraz w ostatnich 3 latach wdrożył co najmniej jedną aplikację mobilną opracowaną na urządzenia z systemem Android oraz iOS, zapewniającą bezpieczeństwo danych osobowych użytych do logowania (aplikacja nie musi być powiązana z ww. systemem).

1pkt

b) Wykonawca dysponuje autorskim systemem, na podstawie którego w ostatnich 3 latach wdrożył co najmniej 2 projekty polegające na oferowaniu sprzedaży usług lub zniżek, uwzględniające bezpieczeństwo płatności online i danych osobowych użytkowników oraz wdrożył co najmniej jedną aplikację mobilną opracowaną na urządzenia z systemem Android oraz iOS, zapewniającą bezpieczeństwo danych osobowych użytych do logowania, opartą na ww. systemie

10pkt

c) Wykonawca dysponuje autorskim systemem, na podstawie którego w ostatnich 3 latach kompleksowo wdrożył co najmniej 2 projekty Karty Turysty lub Karty Mieszkańca (system zarządzania treścią, aplikacja mobilna, serwis www) o zasięgu miejskim lub regionalnym.

20pkt

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem serwisu BIP.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje: bci@visitbydgoszcz.pl lub +48 52 340 45 50 – Leszek Woźniak 

Wynik postępowania:

Liczba ofert: 1

Najlepsza oferta: qb sp. z o.o.

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2020-10-09
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2020-10-09 14:03:42
  Liczba pobrań:
  155
 • Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2020-10-09
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2020-10-09 14:03:42
  Liczba pobrań:
  129
 • Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2020-10-09
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2020-10-09 14:03:42
  Liczba pobrań:
  115
Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2020-10-09
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-10-09 14:03:42
Modyfikował:
Leszek Woźniak
Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-23 16:27:53
Liczba odsłon:
364