Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Informacji
Numer sprawy:
BCI-3/ZO/2019
Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
Druk - BCI-3/ZO/2019
Termin składania ofert:
2019-06-27 11:00
Status postepowania:
rozstrzygnięte

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest druk bydgoskich materiałów informaacyjnych według specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 1. 
2. Cena musi zawierać druk, pakowanie, transport i wniesienie materiałów do siedziby Zamawiającego

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia (włącznie z dostarczeniem do zamawiającego) --->> 8 lipca 2019 roku

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
- zawierać cenę netto oraz brutto

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2019 r. godz. 11:00. Oferty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@visitbydgoszcz.pl , bądź też osobiście do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  
2. BCI dokona oceny nadesłanych ofert w dniu 27 czerwca 2019r., spośród których wybierze najkorzystniejszą.  BCI podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą. BCI zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania. Niniejsze zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyłączone ze stosowania zapisów ustawy.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowe informacje: info@visitbydgoszcz.pl

Wynik postępowania:

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na zapytanie 3/2019:
- ZAPOL Sobczyk Sp.J. Wartość złożonej oferty: 9043,58zł brutto

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2019-06-24
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2020-09-11 11:34:29
  Liczba pobrań:
  96
Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2019-06-24
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-11 11:34:29
Modyfikował:
Leszek Woźniak
Data ostatniej modyfikacji:
2020-09-11 11:45:05
Liczba odsłon:
199