Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Statut

Załącznik do
uchwały Nr LVII/871/09
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 16 grudnia 2009 r.

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Bydgoskie Centrum Informacji (Informacja Turystyczna i Biuro Kongresów) zwane dalej w skrócie BCI działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

2)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,

3)      statutu nadanego mu przez Radę Miasta Bydgoszczy.

§ 2.1. BCI jest nie posiadającą zdolności prawnej jednostką organizacyjną Miasta Bydgoszczy działającą w formie jednostki budżetowej.

      2.Jednostka budżetowa posługuje się nazwą Bydgoskie Centrum Informacji (Informacja Turystyczna i Biuro Kongresów) lub jej skrótami - Bydgoskie Centrum Informacji albo BCI.

      3. Siedzibą BCI jest Bydgoszcz.


§ 3. BCI działa na obszarze Miasta Bydgoszczy

 

Rozdział II

 

Zakres działania Bydgoskiego Centrum Informacji

 

§ 4.1. BCI jest utworzona i utrzymywana w celu:

1)      pozyskiwania, przetwarzania i udzielania kompleksowej informacji turystycznej obejmującej Miasto Bydgoszczy;

2)      świadczenia pomocy w nawiązywaniu kontaktów turystycznych i uzyskiwaniu informacji w kraju i poza jego granicami.

2. Zakres działania BCI obejmuje:

1)      współdziałanie z Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej zagranicą i centrum informacji turystycznej w Polsce i zagranicą;

2)      współpracę z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami masowego przekazu;

3)      wykonywanie obsługi dziennikarzy turystycznych z kraju i zagranicy;

4)      udostępnianie wydawnictw turystycznych klientom i turystom;

5)      współudział w definiowaniu celów i kierunków rozwoju turystyki miasta Bydgoszczy

6) podejmowanie działań w celu organizowania w Bydgoszczy - przez profesjonalnych organizatorów - kongresów, konferencji i spotkań, w tym doradztwo na etapie ich przygotowania

7) pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o kongresach, konferencjach i spotkaniach w mieście i regionie oraz koordynacja kalendarium spotkań w Bydgoszczy

8) promowanie Bydgoszczy jako miejsca turystyki biznesowej i kongresowej, przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych w tym zakresie, uczestnictwo i prezentacja Miasta na targach branżowych turystyki biznesowej

3. BCI realizuje zadania poprzez:

1)      udzielanie szeroko rozumianej informacji turystycznej dotyczącej Miasta Bydgoszczy;

2)      prowadzenie i bieżącą aktualizację strony internetowej BCI;

3)      promocję działalności BCI;

4)      stałe poradnictwo turystyczne;

5)      udział w krajowych i zagranicznych systemach i programach informacji turystycznej;

6)      współpracę z lokalnymi i krajowymi instytucjami kulturalnymi i podmiotami świadczącymi usługi turystyczne;

7)      sprzedaż wydawnictw turystycznych i upominków;

8)      prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu turystyki;

9)      udział w krajowych i zagranicznych targach i giełdach turystycznych;

10)        współpraca z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi organizacjami turystycznymi;

11)        zbieranie informacji na temat ruchu turystycznego w Bydgoszczy;

12)        wspieranie i organizacja szkoleń wolontariuszy, przewodników, pilotów wycieczek itp.

13)        wspieranie i powierzanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

14)        tworzenie i zarządzanie bydgoskimi produktami turystycznymi.

 

 

Rozdział III

 

Organizacja wewnętrzna Bydgoskiego Centrum Informacji

 

§ 5.1. BCI kierowane jest przez Dyrektora.

2. Dyrektora BCI zatrudnia w imieniu tej jednostki Prezydent Miasta Bydgoszczy, który jest również jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Dyrektor BCI powoływany i odwoływany jest przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

4. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

5. Do wykonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta.

6. Dyrektor BCI jest osobą wykonującą za pracodawcę czynności w sprawach zakresu prawa pracy.

7. Dyrektor odpowiada za realizację zadań wyznaczonych Statutem, w tym za:

1)      podział zadań i kompetencji w jednostce oraz dobór zatrudnionych w niej kadr,

2)      określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,

3)      określenie właściwych metod pracy i oceny realizacji wyznaczonych zadań,

4)      sporządzenie analiz oraz sprawozdań zawiązanych z zakresem realizowanych zadań.

 

§ 6.1. Szczegółowa struktura organizacyjna BCI, zadania realizowane na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zakres przypisanych do nich obowiązków, jak również inne postanowienia dotyczące organizacji jednostki zostaną określone w regulaminie organizacyjnym.

2. Regulamin organizacyjny BCI zatwierdza Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Dyrektora BCI.

 

Rozdział IV

 

Mienie i gospodarka finansowa

 

Bydgoskiego Centrum Informacji

 

§ 7.1. Mienie pozostające w zarządzie BCI stanowi mienie komunalne.

2. Mieniem komunalnym pozostającym w zarządzie BCI dysponuje jego dyrektor na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

 

§ 8. BCI prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, a w szczególności na podstawie rocznego planu finansowego opracowanego przez Dyrektora i obejmującego dochody i wydatki.

 

§ 9. Dochodami BCI są:

1. dochody z tytułu sprzedaży materiałów własnych i obcych zawierających, między innymi, informacje turystyczne;

2. dochody z tytułu sprzedaży biletów, w tym biletów komunikacji publicznej oraz kart wstępu na imprezy organizowane przez inne podmioty;

3. dochody z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowych i z tytułu sprzedaży usług promocyjnych;

4. pozostałe dochody;

5. darowizny.

 
§ 10. Wydatkami BCI są:

1. wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników BCI;

2. wydatki z tytułu prowadzenia działalności podstawowej BCI w zakresie turystyki (w tym turystyki biznesowej) i promocji miasta.


§ 11. BCI pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Bydgoszczy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 12. Statut BCI uchwala i zmienia Rada Miasta Bydgoszczy.

 

§ 13. Statut wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem działalności przez BCI.

Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2020-09-09
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-09 12:13:03
Liczba odsłon:
1680