Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Dane osobowe

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w Bydgoskim Centrum Informacji
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bydgoskie Centrum Informacji z siedzibą przy ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgszcz.pl lub pisemnie na adres:
Bydgoskie Centrum Informacji, Inspektor Ochrony Danych, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b. realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
c. realizacji zawartych umów;
d. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Bydgoskiego Centrum Informacji, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
d. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2020-09-09
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-09 12:36:48
Liczba odsłon:
1352