Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Informacji
Numer sprawy:
BCI-2/WR/2020
Tryb postępowania:
zamówienie z wolnej ręki
Przedmiot zamówienia:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 25 marca 2020 roku - Modernizacja układu napędowego dla statku wodnego solarnego Słonecznik II w Bydgoszczy
Termin składania ofert:
2020-03-31 09:00
Status postepowania:
rozstrzygnięte

 

Dotyczy: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w przedmiocie modernizacji układu napędowego dla statku wodnego solarnego Słonecznik II w Bydgoszczy.

1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczone w BZP:

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/910205ed-3bcc-4856-bf0a-1716c8dea960

Wynik postępowania:

Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

 

Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Zamawiający, postępowania w przedmiocie jw. przeprowadził uprzednio w trybie przetargów nieograniczonych (nr sprawy BCI – 1/U/2019)i (nr sprawy BCI – 2/U/2019). Ogłoszenie o zamówieniu zostało: 1) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2020 r. pod nr 512582-N-2020 oraz w dniu 13.03.2020 r. pod nr 523807-N-2020 . 2) zamieszczone na stronie internetowej: www.visitybydgoszcz.pl od dnia 13.02.2020 r. do dnia 21.02.2020 oraz od dnia 13.03.2020 r. do dnia 21.03.2020r. 3) zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego od dnia 13.02.2020r. do dnia 21.02.2020 r. oraz od dnia 13.03.2020r. do dnia 21.03.2020W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w przedmiocie jw. nie została złożona żadna oferta. W związku z jw. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostały w dniu 26.02.2020 oraz w dniu 25.03.2020r. unieważnione. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 uPzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta. W tym stanie rzeczy i ponieważ okoliczności przedstawione wyżej wyczerpują przesłanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 4 uPzp udzielenie zamówienia ww. Wykonawcy znajduje uzasadnienie prawne i faktyczne.

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/db8dbab4-5fce-4e3a-ac7b-9798ba6b78dd

Informację wytworzył:
Jarosław Głogowski
Data wytworzenia:
2020-03-25
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-11 10:09:55
Liczba odsłon:
422