Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Informacji
Numer sprawy:
BCI-1/U/2020
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:
Postępowanie przetargowe BCI-1/U/2020 - remont układu napędowego dla statku wodnego solarnego Słonecznik II
Termin składania ofert:
2020-02-21 11:00
Status postepowania:
unieważnione

I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 9531011863

Przeprowadzający postępowanie: Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz, tel. + 48 52 340 45 50

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie remontu układu napędowego dla statku solarnego Słonecznik II w Bydgoszczy

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 października 2020r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3) *pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy).
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobą upoważnioną do składania oświadczeń jego imieniu.
5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
6. Oświadczenie, dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż wymienione oświadczenia i pełnomocnictwo, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę pełnomocnictwem, dokument pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8. Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (Bydgoskie Centrum Informacji, 85-102 Bydgoszcz, ul. Batorego 2 i oznakować w następujący sposób:
„Oferta – remont układu napędowego dla statku wodnego solarnego Słonecznik II w Bydgoszczy”.
10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA.
11. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec informacje (stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), które nie mogą być udostępniane, oraz jednocześnie zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.
13. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w uPzp.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Składanie ofert: w siedzibie Bydgoskiego Centrum Informacji ul. Batorego 2 w Bydgoszczy do dnia 21.02.2020 r. do godz. 11.00.
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2020 r. o godz. 11.15 w siedzibie Bydgoskiego Centrum Informacji przy
ul. Batorego 2 w Bydgoszczy.
3.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (www.bip.um.bydgoszcz.pl) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela Pan Jarosław Głogowski jaroslaw.glogowski@visitbydgoszcz.pl lub tel. 52 340 45 50

Powód unieważnienia:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b6b70312-a96b-4a17-b40b-cd21f1eefdb7

 • Załączniki
 • BCI-1/U/2020
  rozmiar: 653 kB
  Informację wytworzył:
  Jarosław Głogowski
  Data wytworzenia:
  2020-02-13
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2020-09-11 09:40:47
  Liczba pobrań:
  220
Informację wytworzył:
Jarosław Głogowski
Data wytworzenia:
2020-02-13
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-11 09:40:47
Modyfikował:
Leszek Woźniak
Data ostatniej modyfikacji:
2020-09-11 09:44:51
Liczba odsłon:
400