Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Informacji
Numer sprawy:
BCI.261.79.2024
Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
Organizacja usług turystycznych dla uczestników World Canals Conference 2024 w Bydgoszczy
Termin składania ofert:
2024-04-19 12:00
Status postepowania:
rozstrzygnięte

BCI.261.79.2024 

Bydgoskie Centrum Informacji zaprasza do złożenia oferty na Organizację usług turystycznych dla uczestników World Canals Conference 2024 w Bydgoszczy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji wyjazdów studyjnych
w ramach Międzynarodowej Konferencji World Canals Conference 2024, która odbędzie się w dniach 24-26.06.2024.

 

Szczegółowy opis wycieczek znajduje się w załączniku nr 1.

 

 1. Kryteria wyboru oferty cenowej

 

Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla każdej części zamówienia oddzielnie.

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

1. Doświadczenie w organizacji wycieczek dla wydarzeń konferencyjnych – waga 15 % (15 pkt)

Liczba zorganizowanych wycieczek dla wydarzeń konferencyjnych, w języku angielskim, w ostatnich 3 latach, licząc wstecz od 2024 r.

7-10 wycieczek - 15 pkt

4-6 wycieczek - 10 pkt

3-2 wycieczek - 5 pkt

 

2. Zaproponowana cena - waga 50%

Punkty liczone wg wzoru: najniższa cena brutto analizowanych ofert / cena brutto badanej oferty x 50% x 100

 

3.Atrakcyjność programu – waga 20%  (20 pkt)

Oceniana jest:

 • Liczba i różnorodność atrakcji umieszczonych w programie w tym obiektów hydrotechnicznych) 0-10 pkt
 • Atrakcyjność programu pod względem zagospodarowania czasu 0-10 pkt

 

4.Termin deklaracji liczby uczestników – waga 15% (15 pkt)

 

Maksymalnie 30 dni przed realizacją 0 pkt

Maksymalnie 20 dni przed realizacją 5 pkt

Maksymalnie 10 dni przed realizacją 10 pkt

Maksymalnie 5 dni przed realizacją 15 pkt

 

Sposób liczenia całkowitej liczby punktów:

 

Całkowita liczba punktów uzyskanych przez oferenta jest sumą punktów uzyskanych w pkt 1, 2,3 i 4.

 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, tj.:

1. Cena powinna obejmować:

1)         Koszty transportu,

2)         Koszty wyżywienia: posiłki dla uczestników

3)         Koszty anglojęzycznych opiekunów merytorycznych grup studyjnych;

4)         Koszty ubezpieczenia NNW;

5)         Koszty związane z wizytami w odwiedzanych obiektach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w tym m.in.: koszty udostępnienia infrastruktury odwiedzanych obiektów, prezentacji działalności obiektów przez ich przedstawicieli, degustacji, itp.);

 

 

Zamawiający nie dopuszcza niezrealizowania jakiegokolwiek z punktów programów wyjazdu.

3. Wymagane dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Wykonawca winien wskazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie usługi polegające na zorganizowaniu minimum dwóch wycieczek dla wydarzeń konferencyjnych dla co najmniej 50 osób w języku angielskim. (załączone oświadczenie Wykonawcy wraz z listą wydarzeń oraz numerami kontaktowymi do Zleceniodawców)

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności zgodnie z ustawą o usługach turystycznych. Wpis do właściwej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz winien posiadać gwarancję ubezpieczeniową. (oświadczenie w formularzu ofertowym, załącznik nr 2)

4. Składanie ofert

1. Ofertę należy złożyć do 19.04.2024 do godz. 12:00, w formie elektronicznej na adres email: wcc2024@visitbydgoszcz.pl, osobiście w Bydgoskim Centrum Informacji (ul. Batorego 2 w Bydgoszczy) lub przesłać pocztą na adres: Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz.

 Zamawiający odrzuci ofertę:

1) która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt 4 niniejszego zapytania;

2) jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;

3) gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;

4) gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;

5) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;

6) która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

7) która nie będzie dotyczyła wszystkich elementów zamówienia.

 5. Informacje dodatkowe

 Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:

1) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;

3) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 Składając ofertę wykonawca jednocześnie oświadcza, że:

1) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;

2) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia;

3) złożona oferta będzie ważna przez okres 30 dni (termin związania ofertą);

4) akceptuje postanowienia niniejszego zapytania;

5) akceptuje poprawienie przez zamawiającego oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;

6) akceptuje postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się zawrzeć umowę zgodą z tym wzorem;

7) zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w umowie (załącznik nr 3) niniejszego zapytania.

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;

2) wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;

3) poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;

4) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;

5) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

6) odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: wcc2024@visitbydgoszcz.pl.

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Wynik postępowania:

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Turystyki, Szkoleń i Konferencji Visite.pl

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Paulina Lipska
  Data wytworzenia:
  2024-04-11
  Wprowadził do BIP:
  Paulina Lipska
  Data publikacji w BIP:
  2024-04-11 14:54:22
  Liczba pobrań:
  14
 • Informację wytworzył:
  Paulina Lipska
  Data wytworzenia:
  2024-04-11
  Wprowadził do BIP:
  Paulina Lipska
  Data publikacji w BIP:
  2024-04-11 14:54:22
  Liczba pobrań:
  15
 • Informację wytworzył:
  Paulina Lipska
  Data wytworzenia:
  2024-04-11
  Wprowadził do BIP:
  Paulina Lipska
  Data publikacji w BIP:
  2024-04-11 14:54:22
  Liczba pobrań:
  12
Informację wytworzył:
Paulina Lipska
Data wytworzenia:
2024-04-11
Wprowadził do BIP:
Paulina Lipska
Data publikacji w BIP:
2024-04-11 14:54:22
Modyfikował:
Paulina Lipska
Data ostatniej modyfikacji:
2024-04-23 15:06:55
Liczba odsłon:
71