Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Deklaracja dostępności

Bydgoskie Centrum Informacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Bydgoskie Centrum Informacji
Batorego 2
85-104 Bydgoszcz
tel.: +48 723 304 955
e-mail: bci@visitbydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Woźniak, leszek@visitbydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48523404550. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Bydgoskie Centrum Informacji:

Dostępność wejścia do budynku:
Wejście od strony ulicy Niedźwiedzia, 2 stopnie, na życzenie dostępna rampa dla wóżków inwalidzkich. 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Nie stosuje się.

Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Nie dotyczy

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
Brak.

 

Aplikacje mobilne

Bydgoskie Centrum Informacji udostępnia aplikację mobilną pn. "Bydgoszcz - mobilny przewodnik" dostępną:

ANDROID tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.bydgoszcz 

Do pobrania iOS tutaj: https://itunes.apple.com/pl/app/bydgoszcz-mobilny-przewodnik/id1032331922?mt=8

 

Deklaracja dostępności - raport: http://bip.visitbydgoszcz.pl/bip/449/pobierz/14409

Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2021-03-31
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-09 15:35:58
Modyfikował:
Leszek Woźniak
Data ostatniej modyfikacji:
2021-03-31 11:14:13
Liczba odsłon:
1481