Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Tryb uproszczony

Bydgoskie Centrum Informacji przyjmuje jedynie oferty realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

UWAGA - obowiązują nowe wzory formularzy oferty i sprawozdania, które można pobrać w załączeniu.

 

Aktualna wysokość dostępnych środków na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa do końca roku 2022:

21 316 zł

 

Podstawa prawna

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym , spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3) w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł. dotacji (maksymalnie 2 x 10 tys.) w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Etapy składania i rozpatrywania oferty w trybie uproszczonym

1) Organizacja składa ofertę do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz ( wejście od ul. Niedźwiedzia ) na obowiązującym druku wraz z załącznikami (wypis z KRS lub innej ewidencji) Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert minimum miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.
2) Następnie oferta jest oceniana przez pracowników Bydgoskiego Centrum Informacji. 
3) Oferty rekomendowane do dofinansowania zamieszczane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty na okres 7 dni w BIP-e, na stronie internetowej Bydgoskiego Centrum Informacji i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do oferty.
4) Po upływie tego okresu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Prezydent Bydgoszczy podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.
5) W przypadku, gdy zadanie zostanie ocenione negatywnie lub brak jest środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, podmiot składający ofertę w trybie uproszczonym zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
6) Oferty w formacie PDF na okres 7 dni oraz informacje o decyzjach podjętych przez Prezydenta Bydgoszczy a w sprawach ofert złożonych w trybie uproszczonym zamieszczane będą na stronie www.bip.visitbydgoszcz.pl "Tryb uproszczony”.

Możliwość korzystania z trybu uproszczonego

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako uzupełnienie konkursów i korzystanie z niego powinno mieć miejsce w następujących przypadkach:
1) kiedy termin realizacji projektu przypada na styczeń/luty, tj. okres przed rozstrzygnięciem konkursów,
2) kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach.
Tryb uproszczony nie obejmuje zadań mających na celu wsparcie wyłącznie organizacji, składającej ofertę.
________________________________________
Uwaga ! W trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona na konkurs.
O wyczerpaniu lub zwiększeniu środków na dotacje w trybie uproszczonym będziemy informować na stronie www.bip.visitbydgoszcz.pl - "Tryb uproszczony”.
Bydgoskie Centrum Informacji
tel.52-340-45-50, e-mail: bci@visitbydgoszcz.pl

 

 

Komunikat:

 

Komunikat:

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BCI.525.7.2022

 

Rodzaj zadania publicznego: „Turystyka i krajoznawstwo” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022, poz. 1327 ze. zm.).

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Inwentaryzacja pieszych i rowerowych szlaków turystycznych Bydgoszczy.

 

Nazwa oferenta: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Termin realizacji zadania: od 16 października 2022 r. do 28 grudnia 2022 r.

 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10.000,00 zł

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Centrum Informacji pisemnie na adres: Bydgoskie Centrum Informacji, ul. S. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: info@visitbydgoszcz.pl w terminie do dnia 15 listopada 2022 r.

 

Bydgoszcz, dnia 08 listopada 2022 r.

 

 

Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2020-09-10
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-10 15:51:51
Modyfikował:
Damian Rzepka
Data ostatniej modyfikacji:
2022-11-08 17:14:39
Liczba odsłon:
1317