BIP

I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 9531011863

Przeprowadzający postępowanie: Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz, tel. + 48 52 340 45 50

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie remontu układu napędowego dla statku solarnego Słonecznik II w Bydgoszczy

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 października 2020r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3) *pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy).
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobą upoważnioną do składania oświadczeń jego imieniu.
5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
6. Oświadczenie, dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż wymienione oświadczenia i pełnomocnictwo, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę pełnomocnictwem, dokument pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8. Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (Bydgoskie Centrum Informacji, 85-102 Bydgoszcz, ul. Batorego 2 i oznakować w następujący sposób:
„Oferta – remont układu napędowego dla statku wodnego solarnego Słonecznik II w Bydgoszczy”.
10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA.
11. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec informacje (stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), które nie mogą być udostępniane, oraz jednocześnie zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.
13. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w uPzp.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Składanie ofert: w siedzibie Bydgoskiego Centrum Informacji ul. Batorego 2 w Bydgoszczy do dnia 21.03.2020 r. do godz. 11.00.
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2020 r. o godz. 11.15 w siedzibie Bydgoskiego Centrum Informacji przy
ul. Batorego 2 w Bydgoszczy.
3.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (www.bip.um.bydgoszcz.pl) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela Pan Jarosław Głogowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 52 340 45 50

Załączniki:

 

Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

Siwz_-1.pdf

Oferta_-_2.pdf

Oświadczenie_-_3.pdf

Umowa_modernizacja_napędów_słonecznika_-_4.pdf

Informacja_o_grupie_kapitałowej_-5.pdf

Opis_przedmiotu_zamówienia_-_6.pdf

Informacja_dla_Wykonawcow_RODO_-_7.pdf

Unieważnienie_postępowania.pdf

Autor informacji: Jarosław Głogowski
Data wytworzenia informacji: 2020-03-13
Data udostępnienia informacji: 2020-03-13
Data modyfikacji informacji: 2020-03-24
Ilość wyświetleń informacji: 199
Rejestr zmian dokumentu:
24 marzec 2020 07:24 - (Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu
14 marzec 2020 08:23 - (Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu
14 marzec 2020 08:20 - (Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu
14 marzec 2020 06:58 - (Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu
13 marzec 2020 21:26 - (Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu
13 marzec 2020 20:51 - (Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu
13 marzec 2020 19:54 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
13 marzec 2020 18:16 - (Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu
13 marzec 2020 14:49 - (Jarosław Głogowski) Dodanie dokumentu
więcej...