BIP

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 
85-102 Bydgoszcz 
NIP 9531011863

Miejsce dostawy:
Bydgoskie Centrum Informacji                            
ul. Batorego 2
85-104 Bydgoszcz
tel. + 48 52 340 45 50
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.visitbydgoszcz.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest druk bydgoskich materiałów informaacyjnych według specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 1. -->> pdfSpecyfikacja_techniczna_-_druk_listopad_2019.pdf133.01 KB08/11/2019, 11:29


2. Cena musi zawierać druk, pakowanie, transport i wniesienie materiałów do siedziby Zamawiającego

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia (włącznie z dostarczeniem do zamawiającego) --->> 29 listopada 2019 roku

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    
Oferta powinna być:

- przedstawiona na załączonym formularzu
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
- zawierać cenę netto oraz brutto

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 14 listopada 2019 r. godz. 14:00. Oferty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź też osobiście do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  
2. BCI dokona oceny nadesłanych ofert w dniu 15 listopada 2019r., spośród których wybierze najkorzystniejszą.  BCI podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą. BCI zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania. Niniejsze zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyłączone ze stosowania zapisów ustawy.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega sobie wybór najkorzystniejszej oferty z każdej części zapytania osobno.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych części powyższej oferty.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

1. pdfSpecyfikacja_techniczna_-_druk_listopad_2019.pdf133.01 KB08/11/2019, 11:29

2. docZa-2-formularz-oferty-cenowej.doc315.5 KB08/11/2019, 11:32

Informacja o wyniku postępowania

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na zapytanie 5/2019:
- Libra-Print

Autor informacji: Leszek Woźniak
Data wytworzenia informacji: 2019-11-07
Data udostępnienia informacji: 2019-11-07
Data modyfikacji informacji: 2019-11-15
Ilość wyświetleń informacji: 260
Rejestr zmian dokumentu:
15 listopad 2019 13:24 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
08 listopad 2019 10:36 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
08 listopad 2019 10:36 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
07 listopad 2019 11:38 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
24 czerwiec 2019 07:36 - (Leszek Woźniak) Dodanie dokumentu