BIP

Zapytanie ofertowe 4/2019 - meble

I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 9531011863

Miejsce dostawy: Bydgoskie Centrum Informacji,  ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz, tel. + 48 52 340 45 50

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i montaż zestawu mebli zgodnie ze specyfikacją załączoną do zamówienia.
  2. W ofercie proszę uwzględnić konieczność sprawdzenia na miejscu podanych wymiarów, przygotowanie rysunków technicznych do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania mebli, transport mebli oraz ich montaż w siedzibie zamawiającego.

 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 listopada 2019r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- zawierać opis i kosztorys planowanych prac,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- zawierać cenę netto oraz brutto

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 20 września 2019 r. godz. 15:00. Oferty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pocztą bądź też osobiście do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

2. BCI dokona oceny nadesłanych ofert w terminie 7 dni od zakończenia postępowania ofertowego., spośród których wybierze najkorzystniejszą. BCI podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą (uwzględniając cenę oraz warunki gwarancji).
BCI zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania. Niniejsze zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyłączone ze stosowania zapisów ustawy.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Jarosław Głogowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 52 340 45 50

Załączniki:

  1. Zał.1 – specyfikacja techniczna zamawianych mebli specyfikacja_techniczna_1.pdf
  2. Zał.2 - wizualizacje mebli wizualizacje.pdf
Autor informacji: Leszek Woźniak
Data wytworzenia informacji: 2019-09-13
Data udostępnienia informacji: 2019-09-13
Data modyfikacji informacji: 2019-09-18
Ilość wyświetleń informacji: 240
Rejestr zmian dokumentu:
18 wrzesień 2019 12:34 - (Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu
13 wrzesień 2019 12:32 - (Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu
13 wrzesień 2019 12:19 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
13 wrzesień 2019 12:18 - (Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu
13 wrzesień 2019 11:05 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
13 wrzesień 2019 11:05 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
13 wrzesień 2019 11:04 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
13 wrzesień 2019 11:04 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
13 wrzesień 2019 11:04 - (Leszek Woźniak) Dodanie dokumentu
więcej...