BIP

Tryb uproszczony

 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego 

OFERTA.docx

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

SPRAWOZDANIE.docx

 

Zlecanie zadań publicznych w zakresie wspierania działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Aktualna wysokość dostępnych środków na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa do końca roku 2019:

brak środków

Zasady zlecania zadań organizacji pożytku publicznego w tzw. trybie uproszczonym.

Aktualne wzory dokumentów.

Ogłoszenia dotyczące ofert złożonych w trybie uproszczonym.

Bydgoskie Centrum Informacji przyjmuje jedynie oferty realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

UWAGA - obowiązują nowe wzory formularzy oferty i sprawozdania, które można pobrać tutaj: Wzory dokumentów

Podstawa prawna

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym , spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3) w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł. dotacji (maksymalnie 2 x 10 tys.) w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Etapy składania i rozpatrywania oferty w trybie uproszczonym

1) Organizacja składa ofertę do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz ( wejście od ul. Niedźwiedzia ) na obowiązującym druku wraz z załącznikami (wypis z KRS lub innej ewidencji) Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert minimum miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.
2) Następnie oferta jest oceniana przez pracowników Bydgoskiego Centrum Informacji. 
3) Oferty rekomendowane do dofinansowania zamieszczane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty na okres 7 dni w BIP-e, na stronie internetowej Bydgoskiego Centrum Informacji i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do oferty.
4) Po upływie tego okresu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Prezydent Bydgoszczy podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.
5) W przypadku, gdy zadanie zostanie ocenione negatywnie lub brak jest środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, podmiot składający ofertę w trybie uproszczonym zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
6) Oferty w formacie PDF na okres 7 dni oraz informacje o decyzjach podjętych przez Prezydenta Bydgoszczy a w sprawach ofert złożonych w trybie uproszczonym zamieszczane będą na stronie www.bip.visitbydgoszcz.pl "Tryb uproszczony”.

Możliwość korzystania z trybu uproszczonego

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako uzupełnienie konkursów i korzystanie z niego powinno mieć miejsce w następujących przypadkach:
1) kiedy termin realizacji projektu przypada na styczeń/luty, tj. okres przed rozstrzygnięciem konkursów,
2) kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach.
Tryb uproszczony nie obejmuje zadań mających na celu wsparcie wyłącznie organizacji, składającej ofertę.
________________________________________
Uwaga ! W trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona na konkurs.
O wyczerpaniu lub zwiększeniu środków na dotacje w trybie uproszczonym będziemy informować na stronie www.bip.visitbydgoszcz.pl - "Tryb uproszczony”.
Bydgoskie Centrum Informacji
tel.52-340-45-50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie