BIP

I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
NIP 9531011863

Miejsce dostawy:
Bydgoskie Centrum Informacji                            
ul. Batorego 2
85-104 Bydgoszcz
tel. + 48 52 340 45 50
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.visitbydgoszcz.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest druk bydgoskich materiałów promocyjnych podzielonych na części według specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 1. -->> xlsxSpecyfikacja_techniczna_-_druk_październik_2017.xlsx13.89 KB

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia (włącznie z dostarczeniem do zamawiającego) --->> 6 listopada 2017 roku

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
- przedstawiona w formularzu oferty cenowej – załącznik nr 2 -->> docZał_2_formularz_oferty_cenowej.doc316 KB
- zawierać cenę wykonania poszczególnych części zamówienia I, II, III, IV, V, VI, VII

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 18 października 2017 r. godz. 15:00. Oferty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź też osobiście do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  
2. BCI dokona oceny nadesłanych ofert do dnia 20 października 2017 r., spośród których wybierze najkorzystniejszą.  BCI podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą. BCI zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania. Niniejsze zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyłączone ze stosowania zapisów ustawy.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający przyjmuje oferty częściowe oraz zastrzega sobie wybór najkorzystniejszej oferty z każdej części zapytania osobno.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych części powyższej oferty.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny na podstawie spełnienia warunków zawartych w niniejszym zapytaniu oraz zaproponowanej ceny.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Joanna Badzińska pod numerem telefonu 52 340 45 50 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

1. xlsxSpecyfikacja_techniczna_-_druk_październik_2017.xlsx13.89 KB

2. docFormularz oferty cenowej316 KB

3. jpgBigowanie druków z części III - wzór359.67 KB

Informacja o wyniku postępowania

Lista wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejąszą ofertę na zapytanie ofertowe 6/2017:
    
Część 1    PHU Janter
Część 2    Rezygnacja z druku części 2
Część 3    Newage24
Część 4    Newage24
Część 5    Remedia
Część 6    PHU Janter
Część 7    Remedia

Autor informacji: Leszek Woźniak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-13
Data udostępnienia informacji: 2017-10-13
Data modyfikacji informacji: 2017-10-24
Ilość wyświetleń informacji: 828
Rejestr zmian dokumentu:
24 październik 2017 08:19 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
13 październik 2017 11:06 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
13 październik 2017 09:52 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
13 październik 2017 09:22 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
13 październik 2017 09:21 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
13 październik 2017 09:08 - (Leszek Woźniak) Dodanie dokumentu
więcej...