Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
ds. turystyki - informator turystyczny
Miejsce pracy:
Bydgoskie Centrum Informacji
Termin składania dokumentów:
2021-12-07 18:00
Status naboru:
nie dokonano wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2021

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Centrum Informacji (www.bip.visitbydgoszcz.pl) w dniu 22 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Dyrektor Bydgoskiego Centrum Informacji ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. turystyki – informator turystyczny
cały etat lub pół etatu w Bydgoskim Centrum Informacji

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:
- obsługę klientów Bydgoskiego Centrum Informacji (bezpośrednią, telefoniczną, lub za pośrednictwem Internetu), w tym udzielanie informacji o Bydgoszczy i jej okolicach, atrakcjach turystycznych, bazie noclegowej, transporcie miejskim, imprezach kulturalnych i sportowych i in.
- redagowanie, uzupełnianie i aktualizowanie informacji dotyczących Bydgoszczy zawartych w kanałach BCI w Internecie oraz materiałach drukowanych
- prowadzenie punktu sprzedaży pamiątek bydgoskich
- współpracę z lokalną branżą turystyczną, tj. przedstawicielami bazy noclegowej, atrakcji turystycznych, instytucji kultury, organizacji / instytucji turystycznych
- obsługę produktów turystycznych oferowanych przez Bydgoskie Centrum Informacji (rejsy turystyczne, karta turysty i inne)
- realizację innych zadań związanych z promocją turystyczną Bydgoszczy (m.in. organizacja udziału w targach turystycznych, organizacja wizyt studyjnych)

 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a/ niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z turystyką, marketingiem, lingwistyką) lub w trakcie studiów
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• bardzo dobra znajomość potencjału turystycznego Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego
• łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, otwartość, życzliwość, dyspozycyjność
• obywatelstwo polskie

 

b/ dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z turystyką
• dobra znajomość innych języków obcych (przede wszystkim niemiecki, rosyjski, hiszpański)
• rzetelność, dokładność, terminowość
a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 

III. Warunki pracy:
- pomieszczenie w budynku przy ul. Batorego 2, parter
- osobista obsługa klientów
- częste kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientem zewnętrznym,
- wyjazdy służbowe według potrzeb,
- praca przy komputerze

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2021 r. wyniósł mniej niż 6 %

 

V. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- list motywacyjny,
- kopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz staż pracy
- kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać na stronie www.bip.visitbydgoszcz.pl )
- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Bydgoskiego Centrum Informacji lub przesłać pocztą na adres: Bydgoskie Centrum Informacji ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz w terminie do dnia 7 grudnia 2021 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. turystyki - ogłoszenie nr 6/2021”.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do BCI.
O zakwalifikowaniu do II etapu kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie, przy czym skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie www.bip.visitbydgoszcz.pl.
Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

 

Uwaga:
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną do BCI po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wynik naboru:

Nie dokonano wyboru

 • Załączniki
 • ogłoszenie 6-2021
  rozmiar: 161 kB
  Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2021-11-22
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2021-11-22 14:51:22
  Liczba pobrań:
  44
 • Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2021-12-15
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2021-12-15 09:57:51
  Liczba pobrań:
  27
Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2021-11-22
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2021-11-22 14:51:22
Modyfikował:
Leszek Woźniak
Data ostatniej modyfikacji:
2021-12-15 09:58:12
Liczba odsłon:
463