Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
stanowisko ds. finansowo-administracyjnych
Miejsce pracy:
Bydgoskie Centrum Informacji
Termin składania dokumentów:
2021-09-30 18:00
Status naboru:
nie dokonano wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE  NR  4/2021

 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Centrum Informacji (www.bip.visitbydgoszcz.pl)  w dniu 3 września 2021 r.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Dyrektor Bydgoskiego Centrum Informacji ogłasza nabór kandydatów na 

 

stanowisko ds. finansowo-administracyjnych | 1 etat | w Bydgoskim Centrum Informacji

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

 

– sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z harmonogramem; sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS;

– weryfikacja umów o pracę, warunków umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) pod względem minimalnego wynagrodzenia oraz przysługujących dodatków;

- prowadzenie gospodarki kasowej jednostki

– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach oraz świadectw pracy;

– prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

– sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów.

– prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy); rozliczanie delegacji pracowniczych;

- prowadzenie gospodarki magazynowej jednostki z wykorzystaniem programu PC-Market (wprowadzanie artykułów do sprzedaży do ewidencji magazynowej, przygotowywanie raportów okresowych ze sprzedaży, wystawianie faktur, monitorowanie stanów magazynowych)

- weryfikacja zamówień realizowanych przez jednostkę i prowadzenie ich rejestru,

- prowadzenie spraw kancelaryjnych w jednostce

 

II.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

  a/ niezbędne:

 • wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym lub ukończony kurs zawodowy z zakresu księgowości lub co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w księgowości
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą księgową
 • znajomość zagadnień z zakresu Kadr i Płac
 • odpowiedzialność i samodzielność
  • obywatelstwo polskie

 b/ dodatkowe:

 • znajomość oprogramowania Vulcan Płace / Kadry, PC Market
 • rzetelność, dokładność, terminowość

 a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 

III.     Warunki pracy:

-       pomieszczenie w budynku przy ul. Batorego 2, parter

-       praca przy komputerze

 

IV.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2021 r. wyniósł mniej niż 6 %

 

V.     Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- list motywacyjny,
- kopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz staż pracy
- kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać na stronie www.bip.visitbydgoszcz.pl )

- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,

- wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Bydgoskiego Centrum Informacji lub przesłać pocztą na adres: Bydgoskie Centrum Informacji ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz w terminie do dnia 30 września 2021 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. finansowych - ogłoszenie nr 4/2021”.


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do BCI.

O zakwalifikowaniu do II etapu kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie www.bip.visitbydgoszcz.pl.

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na zastępstwo.

 

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Aplikacje, które wpłyną do BCI po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Wynik naboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

 • Załączniki
 • ogłoszenie 4-2021
  rozmiar: 166 kB
  Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2021-09-03
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2021-09-03 08:40:53
  Liczba pobrań:
  85
 • ogłoszenie 4a-2021
  rozmiar: 165 kB
  Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2021-09-21
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2021-09-21 11:55:17
  Liczba pobrań:
  61
 • Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2021-10-18
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2021-10-18 09:11:11
  Liczba pobrań:
  42
Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2021-09-03
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2021-09-03 08:40:53
Modyfikował:
Leszek Woźniak
Data ostatniej modyfikacji:
2021-10-18 09:17:34
Liczba odsłon:
1144