Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Informacji
Numer sprawy:
BCI-1/ZO/2020
Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
Remont statku MS Bydgoszcz
Termin składania ofert:
2020-09-09 15:00
Status postepowania:
unieważnione

Zapytanie ofertowe BCI-1/ZO/2020 – Bydgoszcz, 28 sierpnia 2020r.


I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 9531011863

Zamówienie realizowane przez:
Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz, tel. + 48 52 340 45 50
bci@visitbydgoszcz.pl, www.visitbydgoszcz.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu statku MS Bydgoszcz, w celu uzyskania Uproszczonego Świadectwa Zdolności Żeglugowej.
2. W ofercie proszę uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w zależności od zakresu prac, w tym np. transport statku do stoczni.
3. Preferowane jest złożenie oferty całościowej, na realizację całego przedmiotu zamówienia, ale zamówienie podzielone zostało na 4 części i Zamawiający dopuszcza także składanie ofert częściowych:

3.1. CZĘŚĆ 1: urządzenia sterowe/ napędowe/ poszycie statku:

Wykonanie napraw wskazanych przez techniczną komisję inspekcyjną UŻŚ, dotyczących urządzeń sterowych i napędowych (płetwa sterowa, trzon sterowy, wał napędowy, śruba) oraz elementów poszycia:
- naprawa uszkodzonej nakładki (perforacja zamontowanej blachy) na dziobnicy w części podwodnej
- montaż korka spustowego w płetwie sterowej
- regeneracja wału napędowego wraz z tulejami oraz dotarciem stożków koplunga i śruby pędnej
- remont trzonu sterowego wraz z przebudową (stopa trzonu sterowego)
- przebudowa pięty sterowej
- naprawa zbiornika wody pitnej (jest dziurawy)
- malowanie zewnętrznych elementów statku, w części powyżej poziomu wody, tj. poszycia statku, barierek, drzwi, w tym przygotowanie podłoża (czyszczenie, szlifowanie, itp.), nałożenie podkładu oraz farby, spełniającej normy przewidziane dla tego typu jednostek pływających. Kolory farby: biel i granat (CMYK: 93, 87, 0, 0; Pantone: Reflex Blue U)

3.2.    CZĘŚĆ 2: silnik

Zamontowany silnik: typ SW680, PZM Puck, moc 121 kW, przekładnia SR16,5.
Regeneracja silnika lub wymiana na nowy / zregenerowany (zdiagnozowano niskie ciśnienie oleju
w silniku, gdy osiąga swoją temperaturę pracy)

3.3.    CZĘŚĆ 3: elektryka

Przeprowadzenie badań oporności izolacji instalacji elektrycznej oraz realizacja ewentualnych napraw instalacji elektrycznej, których efektem będzie wystawienie przez Wykonawcę świadectwa potwierdzającego spełnianie przez jednostkę wszystkich wymagań w zakresie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, wymaganego przez UŻŚ.

3.4.    CZĘŚĆ 4: zabudowa pokładu

A) Odbudowa sterówki, tj.:
- wykonanie pomiarów obecnej sterówki
- demontaż obecnej sterówki
- wykonanie, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, nowej zabudowy sterówki, z wykorzystaniem wodoodpornej sklejki szkutniczej grubość 12mm w kolorze białym oraz innych materiałów, spełniających formy przewidziane dla tego typu konstrukcji

B) Wykonanie i montaż, na podstawie wykonanych przez Wykonawcę pomiarów, elementów zabudowy pokładu pasażerskiego, tj. plandeki wykonanej z pvc (lub podobnego materiału), przeźroczystej po bokach, a w części dachowej chroniącej pasażerów od słońca i deszczu oraz elementów zabudowy wykonanych z wodoodpornej sklejki szkutniczej w kolorze białym. Wykorzystane materiały muszą spełniać normy określone dla tego typu realizacji.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 grudnia 2020r.
2. Dopuszczamy składanie ofert przekraczających powyższy termin (maksymalnie do 31 marca 2021r.), które będą rozpatrywane w przypadku braku równie korzystnych ofert spełniających powyższy warunek.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać opis i kosztorys planowanych prac,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać cenę netto oraz brutto

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 9 września 2020 r. godz. 15:00. Oferty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: bci@visitbydgoszcz.pl bądź też osobiście do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  
2. Istnieje możliwość wizji lokalnej statku na wodzie, przed przygotowaniem oferty, w dniu 7 września 2020r. W tym celu prosimy o poinformowanie nas telefonicznie lub e-mail o planowanej godzinie przyjazdu do dnia 4 września, godz. 11:00. Statek cumuje na Brdzie, w Bydgoszczy, w okolicy ul. Fordońskiej 160.
3. Zamawiający dokona oceny nadesłanych ofert w terminie 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert, spośród których wybierze najkorzystniejszą. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą (uwzględniając cenę, warunki realizacji, zaproponowane materiały oraz warunki gwarancji). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania. Niniejsze zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyłączone ze stosowania zapisów ustawy.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje: bci@visitbydgoszcz.pl lub +48 52 340 45 50 – Mateusz Nowakowski

 

Zdjęcia statku do pobrania https://we.tl/t-7YpBzhCedC

Powód unieważnienia:

Brak ofert

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Leszek Woźniak
  Data wytworzenia:
  2020-08-28
  Wprowadził do BIP:
  Leszek Woźniak
  Data publikacji w BIP:
  2020-09-11 10:31:53
  Liczba pobrań:
  124
Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2020-08-28
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-11 10:31:53
Liczba odsłon:
316